رادیو سرنا سلام پر حس های روز شنبه | فیلم

[mono_ir_video id=”928465″ qualities=”360,480,720,1080″]

رادیو سرنا سلام پر حس های روز شنبه | فیلم

رادیو سرنا سلام پر حس های روز شنبه .. با چی میای تلگرام ؟ تو که پیام میدی با کله ! گفت نه دیونه با چه نرم افزاری گفتم نرم تر و گرم تر و بی سر و پا تر از دلم سراغ ندارم … حس داشتن یعنی زندگی یعنی آفتابی که هر روز چشمامون رو روشن میکنه…

(11)

12
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>