رادیو سرنا : عجله چرا بزن برقص بنوش | فیلم

[mono_ir_video id=”923403″ qualities=”360,480,720,1080″]

رادیو سرنا : عجله چرا بزن برقص بنوش | فیلم

رادیو سرنا : عجله چرا بزن برقص بنوش .. دلستر … ره رو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود بعضیا همیشه عجله دارن با عجله میخورن میخوابن خوبه حضرت عجله هم با عجله بیاد جونتو بگیره !!

(19)

20
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>