کمانچه نوازی افشین هاشمی بازیگر

کمانچه نوازی افشین هاشمی بازیگر

کمانچه نوازی افشین هاشمی بازیگر مطرح در نمایش طربنامه بهرام بیضایی در مایه سه گاه رنگ مطربی

(۳۶)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>