برنامه هفت میزگرد بررسی شبکه خانگی و پولشویی در سینما قسمت ۲ | فیلم

برنامه هفت میزگرد بررسی شبکه خانگی و پولشویی در سینما قسمت ۳

برنامه هفت میزگرد بررسی شبکه خانگی و پولشویی در سینما قسمت ۲

سازمان بررسی، صنف، شورای تهیه کنندگان؟
آسیب این مسئله اساسا به همه جای سینما وارد است.

مسئله پولشویی خوب نیست و ما نیز اذعان داریم اما اساسا ما اجازه نداریم بدون حکم مرجع قضایی وارد شویم.

بحث سرمایه گذار و تهیه کننده بسیار متفاوت است و در بسیاری از موارد، این تهیه کنندگان هستند که راه را برای برخی سرمایه گذاران باز می کنند.

🔻موسوی: ما چندی پیش نامه ای به آقای ایوبی نوشتیم و درباره دستمزدهای بالای برخی از این پروژه ها، هشدار دادیم. وقتی کنترل این دستمزدها را صنف برعهده می گیرد، اینجا آنجایی که می شود فیلم را کنترل کرد.

اگر بخواهد ورود ممنوع بیاید، یک نفر هست که جلویش را بگیرد. یکی از جاهایی که می تواند این مستندات را روشن کند، صنف است که بسیار پیچیده نیست اما بعد از آن نیاز به برخورد قانونی است.

🔻پارسایی: من در دفتر نمایش خانگی مجاز نیستم برای مشروع یا غیرمشروع بودن سرمایه یک سرمایه گذار استعلام کنم. اصلا از کجا استعلام کنم؟

ما چه دستورالعمل بازدارنده ای ست که چنین مسئله ای رخ ندهد؟ لذا هرگونه مداخله به ترتیبی که سبب شود دخالت های دولت در کار بخش خصوصی بیش از پیش شود، ضرر دارد. پیشنهادات شما از این جنس است.

🔻موسوی: شروع این فرآیند تقاضا و اعطای پروانه ساخت است که به تهیه کننده داده می شود.

ما می توانیم او را تفهیم کنیم که اگر شما دستمزدها را بالا ببری، چه لطمه ای به صنف و همکاران خود می زنی تا او این وکالت را به صنف بدهد تا در صورت تخلف با او برخورد شود. همچنین صنف می تواند در تشخیص تهیه کنندگان و تعیین صلاحت آنها کمک کند.

(۹)

10
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>