شاعر افغانستانی میگوید ما و ایران با شمشیر استعمار از هم جدا شده ایم | فیلم

[mono_ir_video id=”1086682″ qualities=”360,480″]

شاعر افغانستانی میگوید ما و ایران با شمشیر استعمار از هم جدا شده ایم | فیلم

شاعر افغانستانی میگوید ما و ایران با شمشیر استعمار از هم جدا شده ایم .  امروز وارد گفتمانی شدیم که گفتمان همزبانی و همدلی است که بین دو ملت بر اساس مشترکات فرهنگی وجود دارد.

(73)

74
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>