بردن اشیا فلزی در اتاق ام ار ای | فیلم

بردن اشیا فلزی در اتاق ام ار ای | فیلم

بردن اشیا فلزی در اتاق ام ار ای . اتفاقی که برای اجسام فلزی در اتاق MRI. میافتد, به دلیل وجود میدان مغناطیسی قوی اجسام فلزی در دستگاه MRI به طرفین پرتاپ میشود

(۱۱۱)

112
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>