سید ابوترابی در فرمول یک : اکثر عملیات ما در دفاع مقدس لو میرفت | فیلم

سید ابوترابی در فرمول یک : اکثر عملیات ما در دفاع مقدس لو میرفت | فیلم

سید ابوترابی در فرمول یک : اکثر عملیات ما در دفاع مقدس لو میرفت در عملیاتی که ادامه فاو بود میخواستیم از اروند عبور کنیم که شکست خوردیم  اکثر شهدای ما موج اول قواص ها مون بودند بسیار ضربه سنگینی خوردیم البته دو تا از لشگر ها لشگر ۵۷ لرستان و شیراز پیروز شدند و به داخل مقر دشمن رفته بودند اما دستور اومد که عقب نشینی کنید چون شکست خورده بودیم نمیشد دشمن فهمیده بود با آادگی تمام و کمال منتظر بود با دشمن تا دندان مسلح مواجه بودیم اکثر عملیات های ما لو میرفت و دشمن فهمیده بود اکثر عملیات رو دشمن حدس میزده بدون سلاح و جایی رسیده بودیم که نبرد گوشت بود و تانک

(۶۱)

62
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>