توضیحات نماینده گوگل درباره نتیجه جستجوی کلمه احمق با ترامپ | فیلم

[mono_ir_video id=”993210″ qualities=”360,480,720,1080″]

توضیحات نماینده گوگل درباره نتیجه جستجوی کلمه احمق با ترامپ | فیلم

توضیحات نماینده گوگل درباره نتیجه جستجوی کلمه احمق با ترامپ او درباره نتیجه جستجوی کلمه «احمق» با تصویر «ترامپ» در جلسه سی ای او گوگل در مقابل کنگره! در این نتایج دست دخالت ندارد و براساس بیشترین جستجو رتبه میگیرد

(59)

60
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>