وقتی علی ضیا دست نخبه ریاضی رو رو میکنه | فیلم

وقتی علی ضیا دست نخبه ریاضی رو رو میکنه | فیلم

وقتی علی ضیا دست نخبه ریاضی رو رو میکنه چه رمانی خوندی رمان سکوت .. چرا خندیدی سمت چپ رو نگاه کردی هر کی سمت چپ نگاه کنه یعنی داره دروغ میگه اینکه من نمیشناسم یعنی نخوندی

(۴۰)

41
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>