بیست و سی : تصاویری نامناسب از معابر شهری اهواز و معضل فاضلاب | فیلم

بیست و سی : تصاویری نامناسب از معابر شهری اهواز و معضل فاضلاب | فیلم

بیست و سی : تصاویری نامناسب از معابر شهری اهواز و معضل فاضلاب این موضوع شکایت شهروندان را در پی داشته است به معضلی برای شهروندان اهواز تبدیل شده دو سه سال است این موضوع ادامه دارد

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>