رضا رشیدپور : هوای پاک یا سالم ؟ توی آمار تقلب نکن | فیلم

رضا رشیدپور : هوای پاک یا سالم ؟ توی آمار تقلب نکن | فیلم

رضا رشیدپور : هوای پاک یا سالم ؟ توی آمار تقلب نکن ۲۰۱ روز هوای پاک داشتیم میگه نه هوای سالم هست سالم با پاک فرق میکنه هوای پاک بعید میدونم ولی سالم بله هست

(۳)

4
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>