رضا رشیدپور : از ما انتقاد کنید به ما فحش هم بدید ما میپذیریم | فیلم

رضا رشیدپور : از ما انتقاد کنید به ما فحش هم بدید ما میپذیریم | فیلم

رضا رشیدپور : از ما انتقاد کنید به ما فحش هم بدید ما میپذیریم هرچی از هم وطن به ما برسه در و گوهر هست ولی برای دیگران مرقب استخدام کلمات باشید انتقاد کردن با فحاشی کردن فرق میکنه

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>