ویدئو اختصاصی از مراحل تولید برنج ایرانی و تصاویری از بزرگترین کارخانه برنج خاورمیانه | فیلم

ویدئو اختصاصی از مراحل تولید برنج ایرانی و تصاویری از بزرگترین کارخانه برنج خاورمیانه | فیلم

ویدئو اختصاصی از مراحل تولید برنج ایرانی و تصاویری از بزرگترین کارخانه برنج خاورمیانه نمونه های شالی وارد مخزن های مخصوصی میشود تا رطوبت آن گرفته شود و آماده نگهداری در سیلوها شود در مرحله بعد پوسته و شن های داخل شالی از آن جدا یشود

(۱)

2
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>