داریوش ارجمند : تحصیل در کشور خارجی مگه جرمه | فیلم

داریوش ارجمند : تحصیل در کشور خارجی مگه جرمه | فیلم

داریوش ارجمند : تحصیل در کشور خارجی مگه جرمه . چرا مگه شما چیز توهین آمیزی گفتی ، من فکر میکنم که اگر فکر میکنن من اشتباهی کردم باید مراحل قانونی طی کنه. اگر جرم بوده که چرا مرتکب شدی اگرم نبوده که ولش کن بره .

(۲)

3
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>