صحنه هایی از بازی فوتبال ایران و عراق بعد از جنگ تحمیلی در جام صلح و دوستی | فیلم

صحنه هایی از بازی فوتبال ایران و عراق بعد از جنگ تحمیلی در جام صلح و دوستی | فیلم

صحنه هایی از بازی فوتبال ایران و عراق بعد از جنگ تحمیلی در جام صلح و دوستی اولین ۱۶ ماه بعد از پایان جنگ تحمیلی یعنی در تاریخ ۱۴آبان سال ۱۳۶۸به مصاف هم رفتند که عنوانش کنایه آمیزترین عنوان تاریخ فوتبال بود جام صلح و دوستی

(۱۶)

17
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>