سکانس هایی از سریال همسران سال پخش 1373 | فیلم

[mono_ir_video id=”935129″ qualities=”360,480,720,1080″]

سکانس هایی از سریال همسران سال پخش 1373 | فیلم

سکانس هایی از سریال همسران سال پخش 1373 مریم این صدای رادیو رو کم کن! تنبل خان بازم اینجا خوابیدی که ! صدای رادیوی ما نیست پس مال کیه ؟ آخه آدم ساعت نه صبح ! و میره در خونه دایی لطفی رو میزنه میاد دم در و … شما که صدای در زدن آهسته منو شنیدین چطور صدای بلند رادیو خودتونو نمیشنوین

(25)

26
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>