تهمت اخبار شبکه ۳ به ماکان بند : شطرنجی هم کردن | فیلم

تهمت اخبار شبکه ۳ به ماکان بند : شطرنجی هم کردن | فیلم

تهمت اخبار شبکه ۳ به ماکان بند : شطرنجی هم کردن  . اخبار شبکه ۳ سیما در یک حرکت غیر حرفه ای به ماکان بند تهمت زده است که آنها هم لایو نمیخوانند

(۳۰۰)

301
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>