همنوا با صدای عبدالحسین مختاباد | فیلم

همنوا با صدای عبدالحسین مختاباد

همنوا با صدای عبدالحسین مختاباد

به پایت سر نهادم تا سر و سامان من باشی به راهت جان فدا کردم مگر جانان من باشیبه سوز من نمی­سازی که با من همنوا گردی ز دردم نیستی آگاه تا درمان من باشی

(۶)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>