ابراز علاقه به همسر و واکنش تماشاچیان در وقتشه | فیلم

ابراز علاقه به همسر و واکنش تماشاچیان در وقتشه

ابراز علاقه به همسر و واکنش تماشاچیان در وقتشه .من با خانمم همیشه تو کارام مشورت میکنم تصمیمارو باهم میگیریم،ی وقتاییم از دستم در میره بهش میکم که دوست دارم، شما رو دوست می دارم.

(۹)

10
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>