عکست رو روو دیوار میکشم سیگار پشته سیگار میکشم

بر حسب