تمپو نوازی فوق العاده کودک خیابانی

تمپو نوازی فوق العاده کودک خیابانی

کودک برای امرار معاش به صورت استادانه ای تمپو نوازی می کند

(۳۳)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>