کنسرت سالار عقیلی ۸ اردیبهشت در تالار وحدت | فیلم

کنسرت سالار عقیلی ۸ اردیبهشت در تالار وحدت

کنسرت سالار عقیلی ۸ اردیبهشت در تالار وحدت

متن آهنگ اصفهان از سالار عقیلی :

چون شوم خاک رهش چون شوم خاک رهش
دامن بیفشاند ز من چون شوم خاک رهش
دامن بیفشاند ز من ور بگویم دل بگردان
ور بگویم دل بگردان رو به گرداند ز من
روی رنگین را به هر کس مینماید همچو گل
روی رنگین را به هر کس مینماید همچو گل
ور بگویم باز پوشان ور بگویم باز پوشان
باز پوشاید ز من یاااار جااان یااار امااااان
چون شوم خاک رهش چون شوم خاک رهش
دامن بیفشاند ز من چون شوم خاک رهش
دامن بیفشاند ز من ور بگویم دل بگردان
ور بگویم دل بگردان رو به گرداند ز من
روی رنگین را به هر کس مینماید همچو گل
روی رنگین را به هر کس مینماید همچو گل
ور بگویم باز پوشان ور بگویم باز پوشان
باز پوشاید ز من یااااار جااان یااار امااااان

چون شوم خاک رهش چون شوم خاک رهش
دامن بیفشاند ز من چون شوم خاک رهش
دامن بیفشاند ز من ور بگویم دل بگردان
ور بگویم دل بگردان رو به گرداند ز من
روی رنگین را به هر کس مینماید همچو گل
روی رنگین را به هر کس مینماید همچو گل
ور بگویم باز پوشان ور بگویم باز پوشان

(۱۱)

12
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>