کنسرت سالار عقیلی ۸ اردیبهشت در تالار وحدت | فیلم

کنسرت سالار عقیلی ۸ اردیبهشت در تالار وحدت

کنسرت سالار عقیلی ۸ اردیبهشت در تالار وحدت

متن آهنگ اصفهان از سالار عقیلی :

چون شوم خاک رهش چون شوم خاک رهش
دامن بیفشاند ز من چون شوم خاک رهش
دامن بیفشاند ز من ور بگویم دل بگردان
ور بگویم دل بگردان رو به گرداند ز من
روی رنگین را به هر کس مینماید همچو گل
روی رنگین را به هر کس مینماید همچو گل
ور بگویم باز پوشان ور بگویم باز پوشان
باز پوشاید ز من یاااار جااان یااار امااااان
چون شوم خاک رهش چون شوم خاک رهش
دامن بیفشاند ز من چون شوم خاک رهش
دامن بیفشاند ز من ور بگویم دل بگردان
ور بگویم دل بگردان رو به گرداند ز من
روی رنگین را به هر کس مینماید همچو گل
روی رنگین را به هر کس مینماید همچو گل
ور بگویم باز پوشان ور بگویم باز پوشان
باز پوشاید ز من یااااار جااان یااار امااااان

چون شوم خاک رهش چون شوم خاک رهش
دامن بیفشاند ز من چون شوم خاک رهش
دامن بیفشاند ز من ور بگویم دل بگردان
ور بگویم دل بگردان رو به گرداند ز من
روی رنگین را به هر کس مینماید همچو گل
روی رنگین را به هر کس مینماید همچو گل
ور بگویم باز پوشان ور بگویم باز پوشان

در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>