ترانه شکل قلب من از استینگ بر روی صحنه هایی از فیلم لئون حرفه ای | فیلم

ترانه شکل قلب من از استینگ بر روی صحنه هایی از فیلم لئون حرفه ای | فیلم

ترانه شکل قلب من از استینگ بر روی صحنه هایی از فیلم لئون حرفه ای 

 

He deals the cards as a meditation
او با تفکر با کارت‌هایش بازی می‌کند
And those he plays never suspect
در بازی او هیچ شکی وجود ندارد
He doesnt play for the money he wins
او برای بردن پول بازی نمی‌کند
He doesnt play for the respect
او برای جلب احترام بازی نمی‌کند

He deals the cards to find the answer
او برای رسیدن به یک جواب با کارتها بازی می‌کند
The sacred geometry of chance
محاسبه مقدس احتمالات
The hidden law of probable outcome
قانون پنهانی از نتیجه احتمالی
The numbers lead a dance
اعداد رقصی را در پی دارند

I know that the spades are the swords of a soldier
می‌دانم که پیک شمشیر سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می‌دانم که خاج سلاح جنگ است
I know that diamonds mean money for this art
می‌دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است
But thats not the shape of my heart
اما هیچ کدام شکل قلب من نیست

He may play the jack of diamonds
ممکن است سرباز خشت بازی کند
He may lay the queen of spades
شاید بی بی پیک بازی کند
He may conceal a king in his hand
شاید شاهی را در دستش پنهان کند
While the memory of it fades
تا زمانی که از خاطرها برود

I know that the spades are the swords of a soldier
می‌دانم که پیک شمشیر سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می‌دانم که خاج سلاح جنگ است
I know that diamonds mean money for this art
می‌دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است
But thats not the shape of my heart
اما هیچ کدام شکل قلب من نیست

thats not the shape
هیچ کدام شکل
shape of my heart
شکل قلب من نیست

And if I told you that I loved you
اگر بگویم که عاشقت بوده‌ام
You maybe think theres something wrong
شاید فکر کنی یک چیزی درست در نمی‌آید
Im not a man of too many faces
من مردی با چهره‌های گوناگون نیستم
The mask I wear is one
نقاب من فقط یکی است

Those who speak know nothing
کسایی که حرف می زنند چیزی نمی‌دانند
And find out to their cost
و خودت ارزش آن‌ها را خواهی فهمید
Like those who curse their luck in too many places
مانند کسانی که برای شانس آنها نفرینی را در چندین محل قرار داده‌اند
And those who smile are lost
و کسانی که می خندند گم شده‌اند

I know that the spades are the swords of a soldier
می‌دانم که پیک شمشیر سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
می‌دانم که خاج سلاح جنگ است
I know that diamonds mean money for this art
می‌دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است
But thats not the shape of my heart
اما هیچ کدام شکل قلب من نیست
Thats not the shape of my heart
هیچ کدام شکل قلب من نیست

(۱۰۰)

101
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>