یادداشتی برای استاد مجید درخشانی و نت های سرشار از عطر عطش و آتش | فیلم

یادداشتی برای استاد مجید درخشانی و نت های سرشار از عطر عطش و آتش

یادداشتی برای استاد مجید درخشانی و نت های سرشار از عطر عطش و آتش منتشر شد.

بخشی از این یادداشت بسیار زیبا:

(( “نت های سرشار از عطر عطش وآتش”

موسیقی حبابی ست که انسان را در خود می کشد و به پرواز در می آورد در تمامی جهات جهان، جهات ناپیدایی که در مرز جغرافیا دیده نمی شوند. انسان را لبالب از کشف بی کرانه ها و شهدِ شهود می کند. حال موسیقی هایی که از جان بر می آیند لاجرم بر دل آدمی می نشینند و تا آن تهِ تهِ جان انسان رسوخ می کنند و ته نشین می شوند و اگر آن نیز برکشیده ی دستانِ درخشنده یِ استاد مجید درخشانی باشد انسان را تا ورای مرزهای دیده و نادیده ی جهان می برد.
این باید دستان نامیرای استاد درخشانی باشد که اینگونه در خود می کشاندمان و پرتاب مان می کند در میان لایه های لذتِ کشف و شهودی که خود بافته که خود ساخته، تاخته و درنوردیده است.

هنگام نواختن اش پنجره ای باز می شود رو به دوشیزه ترین مناظر جهان، لایه های غلیظ شور و اشتیاق سرازیر می شوند، لایه لایه چون موج ها بر ذهن می پاشند. پنداری حرف های ناگفته یِ دردها و رنج ها، اشک ها و شادی هایِ نهانی انسان هستند.

هر نغمه ی ایشان از دردی می گوید و درمانی ست بر آن، دردهای مشترک آدمی ست که از دستان ایشان روایت می شوند. نُت هایِ سرشار از عطرِ عطش و آتش اند که بر روی خطوط حامل، حمل می کنند اکسیژن های تازه نفس را برای دمِ شور و بازدمِ اشتیاق.

نوایِ پرشور استاد مجید درخشانی سرآغاز زایشِ روزنه ها و پنجره ها رو به جهانی تازه و سرشار از رنگ ها، امید ها و آرزو ها ست.

با فروتنی و احترام

“دکتر سیاوش کُرد”

“سام کُرد” ))

(۱۹)

20
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>