استاد محمدرضا شجریان و اجرای تصنیف نایاب کلید ساز | فیلم

استاد محمدرضا شجریان و اجرای تصنیف نایاب کلید ساز | فیلم

استاد محمدرضا شجریان و اجرای تصنیف نایاب کلید ساز
“کلیدساز” تصنیفی نایاب از استاد شجریان است و کمتر کسی آن را شنیده است ـ این تصنیف به همراه یک قطعه آواز در دستگاه همایون در دهه ی چهل در نمایشی به صورت زنده اجرا شد و شجریان در آن نمایش نقش کلیدساز را بازی کرده است ـ تار این تصنیف را استاد اسماعیل مهرتاش می نوازد ـ تصنیف کلیدساز را به همراه متن تصنیف تقدیم شما می کنم ـ “اگه بخت تو بسته
اگه دلت شکسته
کلید قفل و مِجری هم داریم
مجری می سازیم کلید می سازیم
کجاست صندوق بسته
کجاست قفل شکسته
گر از واکردن در ناامیدی
بیار قفلو که بندازم کلیدی
دری گر بسته و ناسست گردد
به سر انگشت همت باز گردد
کلیدا دسته دسته
به هم این جوری بسته
کلید قفل و مجری هم داریم
مجری می سازیم کلید می ندازیم
کلیدِ هر در بسته امید است
که پایان سیاهی ها سپید است
مشو غمگین اگه صندوقچه بسته است
به دست بنده این دسته کلید است”
مِجری” به معنی صندوقچه ی محکم فلزی است ️

(۳۷۲)

373
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>