شهرام ناظری با انتشار فیلمی از تمام کسانی که نگرانش بودند ، تشکر کرد | فیلم

شهرام ناظری با انتشار فیلمی از تمام کسانی که نگرانش بودند ، تشکر کرد | فیلم

شهرام ناظری با انتشار فیلمی از تمام کسانی که نگرانش بودند ، تشکر کرد از دوستداران هنر اصیل ایرانی که نگران حال من بودند.. درو دیوار ما را از عشق مملو کردند و همین باعث شد که من خوب بشوم

(۱۸)

19
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>