پيام مجيد خراطها بعد از بيمارى نادر چشمش | فیلم

پيام مجيد خراطها بعد از بيمارى نادر چشمش | فیلم

پيام مجيد خراطها بعد از بيمارى نادر چشمش به دنیای تاری که روبروم بود نوری تابید ممنونم از کسانی که برام دعا کردن روزگار معلم سختگیری هست ای کاش به یکسری چیزها بیشتر نگاه میکردم

(113)

114
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>