گلی میترسم که پژمرده شی با صدای آرش و مسیح در کنسرت | فیلم

گلی میترسم که پژمرده شی با صدای آرش و مسیح در کنسرت

گلی میترسم که پژمرده شی با صدای آرش و مسیح در کنسرت

گلی میترسم که پژمرده شی بمیری و بری گلی اگه خاری بره باز تو تنت میمیرم من کولی گلی بیا خاکت میشم ساکت میشم تا از پیشم نری کلی دعا میکنم بارون بیاد روی سر گلی

(۶۰)

61
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>