آهنگ جدید با پیانو علی زندوکیلی : از رفیقان زخم خوردیم | فیلم

آهنگ جدید با پیانو علی زندوکیلی : از رفیقان زخم خوردیم | فیلم

آهنگ جدید با پیانو علی زندوکیلی : از رفیقان زخم خوردیم . آهنگ جدید علی زند وکیلی پشت پیانو مینوازند و میخواند و زمزمه میکند از رفیقان زخم خوردیم

(۱۹۹)

200
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>