تابستان از چهارفصل ویوالدی قسمت ۲ |فیلم

تابستان از چهارفصل ویوالدی قسمت ۲ |فیلم

هر سال اواخر تابستان به باغ سیب توی یکی از مناطق سردسیر می رفتیم صبح زود راه می افتادیم و در تاریکی شب به اونجا می رسیدیم و از باغ هیچ چیز بجز تاریکی نمیدیدم . انقدر خسته بودیم که خیلی زود به خواب می رفتیم و صبح زود بیدار می شدیم و وقتی توی روشنایی روز به درخت های پر از سیب سرخ خیره می شدیم! تازه می فهمیدیم وارد بهشت شدن یعنی چی!

(۱۰)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>