یه موسیقی زیبا از آهنگ های باغ مخفی قسمت ۲

یه موسیقی زیبا از آهنگ های باغ مخفی قسمت ۲

یک بار با پدر وارد باغ شد به بهانه آوردن توپی که به باغ افتاده بود اولین بار بود که به باغ وارد می شد. نور زرد رنگ خورشید از بین شاخ و برگ درخت های پر میوه عبور می کرد و بر روی صورت کوچیکش می افتاد. سن و سالی نداشت آنقدر کوچیک بود که همه چیز رو چند برابر بزرگ میدید. احساس می کرد وارد بهشت شده

(۴)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>