زمستان از چهارفصل ویوالدی قسمت سوم

زمستان از چهارفصل ویوالدی قسمت سوم

امروز برف بارید و من با چای داغ توی تراس ایستاده بودم.

دلم می خواست که فقط سکوت کنم تا شاید صدای هیاهوی برف بازی دوران کودکی رو بشنوم

(۷)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>