موزیک ویدئوی حیک از مهدی یراحی در شب فیروزه ای | فیلم

موزیک ویدئوی حیک از مهدی یراحی در شب فیروزه ای | فیلم

موزیک ویدئوی حیک از مهدی یراحی در شب فیروزه ای میحانه میحانه میحانه میحانه میحانه مخفف ما جان موعدنا معنی : مگر زمان دیدارمان فرا نرسیده غابت شمسنا الحلو ما جانا غابت شمسنا الحلو ما جانا آفتاب ما غروب کرد و زیبا روی ما نیومد حیک

(۷)

8
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>