طهرونی ؛ سر در خانه های قدیمی مزین شده به آیات قرآن و شعر های ناب شاعران ایران زمین | فیلم

[mono_ir_video id=”603527″ qualities=”360,480,720″]

طهرونی ؛ سر در خانه های قدیمی مزین شده به آیات قرآن و شعر های ناب شاعران ایران زمین | فیلم

طهرونی ؛ سر در خانه های قدیمی مزین شده به آیات قرآن و شعر های ناب شاعران ایران زمین . چه زیبا بود روزگارانی که هنر بر سر در خانه های ایران منقش بود

(1)

2
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>