یک مهاجم ناشناس در شهر تولوز فرانسه ۷ نفر از جمله ۳ افسر پلیس را با چاقو زخمی کرد و سپس دستگیر شد | فیلم

یک مهاجم ناشناس در شهر تولوز فرانسه ۷ نفر از جمله ۳ افسر پلیس را با چاقو زخمی کرد و سپس دستگیر شد | فیلم

یک مهاجم ناشناس در شهر تولوز فرانسه ۷ نفر از جمله ۳ افسر پلیس را با چاقو زخمی کرد و سپس دستگیر شد  . مهاجم ناشناس در شهر تولوز فرانسه ۷ نفر از جمله ۳ افسر پلیس را با چاقو زخمی کرد و سپس دستگیر شد

(۱۰)

11
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>