سقوط بهاره رهنما از ارتفاع و ۳ ماه خانه‌نشینی | فیلم

سقوط بهاره رهنما از ارتفاع و ۳ ماه خانه‌نشینی | فیلم

سقوط بهاره رهنما از ارتفاع و ۳ ماه خانه‌نشینی خطر خیلی مهمی از سرم گذشت تئاتر رشت که رفتیم اون قسمت نور نبود و از ارتفاع تقریبا یک طبقه افتادم دو ساعت اتاق عمل بودم دوتا پین تو پام گذاشتن و سه ماه تو خونه بودم

(۵۳)

54
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>