حنیف عمران زاده : میخواستن مجبورم کنن قراردادم رو به زور تمدید کنم | فیلم

حنیف عمران زاده : میخواستن مجبورم کنن قراردادم رو به زور تمدید کنم | فیلم

حنیف عمران زاده : میخواستن مجبورم کنن قراردادم رو به زور تمدید کنم . من و نیکبخت واحدی را قربانی یک قانون من در آوردی کردند ، که بعد از ما دیگه هرگز اجرا نشد .

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>