بهاره افشاری : اصولا خانم ها من رو دوست ندارن | فیلم

بهاره افشاری : اصولا خانم ها من رو دوست ندارن | فیلم

بهاره افشاری : اصولا خانم ها من رو دوست ندارن . من اگر درباره او یک فرشته بود یک جوره دیگه صحبت کنم شما باید آدم ساده ای باشی که باور کنی . من ۵ تا دوست صمیمی بیشتر ندارم.

(۳۴)

35
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>