بهاره رهنما : اگر کسی رفت بپذیریم ،ما امانتدار عشقیم | فیلم

بهاره رهنما : اگر کسی رفت بپذیریم ،ما امانتدار عشقیم | فیلم

بهاره رهنما : اگر کسی رفت بپذیریم ،ما امانتدار عشقیم. ما تو این دنیا ههمون امانتداریم .تو مال، جان،عشق و محبت در همه ی اینها امانتدارهستیم. من معتقدم وقتی چیزی میرود تا برای چیز بهتری جا بازکند.

(۳۹)

40
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>