افشاگری از رشوه ۳۰۰ میلیون تومانی برای بازیگر شدن | فیلم

افشاگری از رشوه ۳۰۰ میلیون تومانی برای بازیگر شدن | فیلم

افشاگری از رشوه ۳۰۰ میلیون تومانی برای بازیگر شدن .  رشوه سیصدمیلیون تومانی یک جوان مولتی میلیونر برای بازی در سینمای ایران/جواد نوروزبیگی: بازیگری که اسپانسر داشته باشد یعنی موردتایید مردم و سینماست

(۱۴)

15
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>