موسیقی فیلم پدر خوانده شماره ۲

موسی زیبای فیلم پدرخوانده ترک شماره ۲

دومین ترک از موسیقی این فیلم زیبا

(۷)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>