واکنش رییس جمهور به شعار روحانی حیا کن امریکا رو رها کن در یزد و تشویق حضار | فیلم

واکنش رییس جمهور به شعار روحانی حیا کن امریکا رو رها کن در یزد و تشویق حضار | فیلم

واکنش رییس جمهور به شعار روحانی حیا کن امریکا رو رها کن در یزد و تشویق حضار | فیلم

 

(163)

164
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>