بخش پایانی صحبت های دکتر علیان استاد دانشگاه درباره آسیب شناسی تفکر در نشست علمی وزارت کار

 

بخش پایانی صحبت های دکتر علیان استاد دانشگاه درباره آسیب شناسی تفکر در نشست علمی وزارت کار

(19)

20
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>