جواب دندان شکن به ژنرال روسی از زبان سردار تهرانی مقدم

جواب دندان شکن به ژنرال روسی از زبان سردار تهرانی مقدم

جواب دندان شکن به ژنرال روسی از زبان سردار تهرانی مقدم در نشست رسانه ای چهارمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت

(۱۳۱)

132
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>