صحبت های دکتر صادقی فر در بیست و سومین نشست علمی دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی با موضوع فرهنگ دفاع مقدس

صحبت های دکتر صادقی فر در بیست و سومین نشست علمی دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی با موضوع فرهنگ دفاع مقدس

صحبت های دکتر صادقی فر در بیست و سومین نشست علمی دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی با موضوع فرهنگ دفاع مقدس.پیشران جامعه کار و تولید است/ دانش و تجربه دفاع مقدس باید به نسل های کنونی و آینده منتقل شود…

(۱۳۷)

138
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>