صحبت های دکتر سرهنگی مدیر کل توسعه کارافرینی وزارت کار درباره آموزش کارآفرینی در سطح ملی و جهانی

صحبت های دکتر سرهنگی مدیر کل توسعه کارافرینی وزارت کار درباره آموزش کارآفرینی در سطح ملی و جهانی

صحبت های دکتر سرهنگی مدیر کل توسعه کارافرینی وزارت کار درباره آموزش کارآفرینی در سطح ملی و جهانی در بیست ویکمین نشست فرهنگی وزارت کار

(۲۳)

24
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>