محمد جعفر کبیری از مصوبه هیآت دولت برای تعاونی ها در هفته تعاون گفت | فیلم

[mono_ir_video id=”1114261″ qualities=”480,720″]

محمد جعفر کبیری از مصوبه هیآت دولت برای تعاونی ها در هفته تعاون گفت

محمد جعفر کبیری از مصوبه هیآت دولت برای تعاونی ها در هفته تعاون گفت

(5)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>