سیاست های بازار کار در کشورهای توسعه یافته چگونه است؟ | فیلم

[mono_ir_video id=”1114238″ qualities=”360,480,720,1080″]

سیاست های بازار کار در کشورهای توسعه یافته چگونه است؟

سیاست های بازار کار در کشورهای توسعه یافته چگونه است؟

(2)

3
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>