صحبت های دکتر کبیری در هفته تعاون درباره اشتغال زایی در مناطق مرزنشین | فیلم

صحبت های دکتر کبیری در هفته تعاون درباره اشتغال زایی در مناطق مرزنشین

صحبت های دکتر کبیری در هفته تعاون درباره اشتغال زایی در مناطق مرزنشین

(12)

برچسب ها :
13
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>