شوخی خبرنگار با مهاجرت دکتر سید ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیرایران پگاه به کانادا

شوخی خبرنگار با مهاجرت دکتر سید ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیرایران پگاه به کانادا

شوخی خبرنگار موج انلاین  با مهاجرت دکتر سید ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیرایران پگاه به کانادا

در حاشیه سرزده بازدید دکتر سید ابراهیم حسینی از کارخانه صنایع شیرایران پگاه

(۲۸)

29
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>